Spracúvanie osobných údajov v spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Ochranu súkromia a osobných údajov klientov považujeme za našu prvoradú povinnosť. S osobnými údajmi zaobchádzame výhradne v súlade s platnou legislatívou. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  č. 2016/679 (ďalej len "GDPR") a v súlade  s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon"). Dovoľujeme si Vám predložiť informácie, ktoré objasňujú, čo robíme pre to, aby sme zaistili dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov Vás, našich klientov.

Čo sa tu dozviete?

 • Aké sú naše zásady ochrany osobných údajov;
 • aké osobné údaje spracúvame;
 • z akých zdrojov ich získavame;
 • k akým účelom je používame;
 • komu ich smieme poskytnúť;
 • ako môžete získať informácie o svojich osobných údajov, ktoré spracúvame;
 • ako sú osobné údaje zabezpečené.

Naša spoločnosť svojimi aktivitami v oblasti ochrany osobných údajov zabezpečuje, aby vzťahy s klientmi boli založené na rešpektovaní zásad ochrany osobných údajov, čím zvyšuje dôveru v trh s dlhmi a prispieva k budovaniu väčšieho povedomia verejnosti o tejto problematike.

V spoločnosti KRUK veríme, že zabezpečenie transparentných a spoľahlivých pravidiel ochrany a spracúvania údajov našich klientov, zamestnancov alebo dodávateľov a vytvorenie mechanizmov reakcie na porušenie týchto pravidiel nie je len našou povinnosťou, ale je nevyhnutným faktorom podporujúcim trvalo udržateľný rozvoj našej spoločnosti.

Prikladáme veľký význam poskytovaniu jasných a zrozumiteľných informácií týkajúcich sa zhromažďovania, používania, zdieľania a uchovávania Vašich osobných údajov, a to aj tretím stranám.

Vždy Vás informujeme o účeloch, dobe, rozsahu a zásadách spracúvania vašich osobných údajov vrátane prenosu údajov tretím stranám, ak je to nevyhnutné a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje získavame legálne a transparentne. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom a k účelom, ktoré sú právne prípustné a vopred určené, a v prípadoch vyžadovaných zákonom Vás vždy požiadame o súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Vaše údaje vždy spracúvame spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom. Zabezpečujeme tiež, aby tretie strany, s ktorými zdieľame osobné údaje, dodržiavali rovnaké štandardy ochrany osobných údajov, aké dodržiavame my.

Vo fáze návrhu zohľadňujeme ochranu osobných údajov, čo znamená, že už pri návrhu a realizácii našich služieb a systémov zohľadňujeme zásady ochrany osobných údajov a obmedzujeme zhromažďovanie, používanie a uchovávanie údajov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelov spracúvania. Pri navrhovaní našich služieb a systémov používame pokročilé metódy a techniky na zabezpečenie súkromia a ochranu Vašich údajov.

Zaviedli sme efektívny systém riadenia pri porušení zabezpečenia osobných údajov v súlade s článkami 33 a 34 GDPR. Ak sa dozvieme o porušení zabezpečenia osobných údajov, čo najskôr podnikneme potrebné kroky na minimalizáciu následkov porušenia a na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb. V súlade s požiadavkami GDPR, ak zistíme vysoké riziko pre tieto práva a slobody, oznámime porušenie príslušným dozorným orgánom v lehote uvedenej v GDPR, ak môže mať významný vplyv na práva a slobody fyzických osôb – vrátane tým, ktorých sa porušenie týka.

O akýchkoľvek podstatných zmenách v našich zásadách ochrany osobných údajov Vás budeme informovať zverejnením oznámenia na našej webovej stránke alebo, ak sa vás to priamo týka, zaslaním oznámenia e-mailom alebo poštou.

Od 25. mája 2018 je účinné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len GDPR. Preto by sme Vás chceli informovať, že máte určité práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov.

ROZCESTNÍK

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka, Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava, IČ: 47 030 691, (ďalej len „Spoločnosť“)

 

Informácie o zodpovednej osobe:

Marián Zalom     
e-mail:     DPO@cz.kruk.eu
adresa pro korešpondenciu: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

 • Poskytnutie spotrebiteľských úverov, kde zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje pre účely plnenia predzmluvných a zmluvných zákonných povinností veriteľa, a to najmä na základe zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
 • Vymáhanie pohľadávok na základe zmlúv o postúpení pohľadávok. Právnym základom spracúvania je plnenie povinnosti z uzavretej zmluvy a oprávnený záujem. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. b a f, GDPR a § 13 ods. 1, písm. b a f, Zákona.
 • Vrátenie preplatku klientovi, ktorý môže vzniknúť pri úhrade úveru. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti v súlade s ustanoveniami článku 6, ods. 1, písm. c, GDPR a § 13 ods. 1, písm. c, Zákona.
 • Vedenie a evidencia podkladov pre účtovníctvo. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. c, GDPR.
 • Zabezpečenie ochrany našich práv a právom chránených záujmov (napr. pri uplatnení nárokov). Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. f, GDPR a § 13 ods. 1, písm. f, Zákona.
 • Nahrávanie telefonických hovorov na účel ochrany našich práv a právom chránených záujmov a na zlepšenie kvality poskytovaných služieb. Osobné údaje sa spracúvajú na  základe oprávneného záujmu v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. f, GDPR a § 13 ods. 1, písm.  f, Zákona a na zabezpečenie ochrany našich práv a právom chránených záujmov v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. f, GDPR a § 13 ods. 1, písm. f, Zákona.
 • Vybavovanie sťažností klientov a tretích strán týkajúcich sa ochrany osobných údajov, reklamácií alebo iných žiadostí. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1, písm. c, Zákona.
 • Úhrada platieb treťou stranou a vrátenie preplatku tretej strane, ktorá platí v mene klienta.  Osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. f, GDPR a § 13 ods. 1, písm. f, Zákona a v prípade  vrátenia preplatku je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti v súlade s ustanoveniami článku 6, ods. 1, písm. c, GDPR a § 13 ods. 1, písm. c, Zákona.
 • Reklamná a marketingová činnosť, ponúkanie obchodu a služieb, kde zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje pre priamy marketing u súčasných klientov na základe oprávneného záujmu v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. f, GDPR a § 13 ods. 1, písm.  f, Zákona a na účely marketingu kde neexistuje predchádzajúca vzťah s klientom, a to na základe súhlasu. Tento súhlas môže klient kedykoľvek odvolať.
 • Plnenie zmluvy o  využívaní služby online chatu. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1, písm. b, Zákona.
 • Plnenie zmluvy uzatvorenej s dodávateľom. Právnym základom spracúvania je plnenie povinnosti z uzatvorenej zmluvy. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. b, GDPR a § 13 ods. 1, písm. b, Zákona.
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Splnenie povinnosti uloženej osobitným zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1, písm. c, Zákona.
 • Zaistenie náboru a prijímacieho konania nových zamestnancov. Právnym základom spracúvania je prijatie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby. Osobné údaje sú       spracúvané v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. b, GDPR a § 13 ods. 1, písm. b, Zákona.
 • Uchovanie uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov aj po ukončení prijímacieho konania. Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. a, GDPR a § 13 ods. 1, písm. a, Zákona.

Na účel poskytnutia spotrebiteľských úverov:

 • Identifikačné a kontaktné údaje klienta, vrátane rodného čísla, informácie týkajúce sa bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky klienta, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie jeho schopnosti splácať úver, a to buď získané priamo od klienta alebo z databáz tretích osôb, iné osobné údaje, ktoré klient spoločnosti poskytne alebo ktoré spoločnosť získa v rámci žiadosti, uzatvorenia, plnenia či neplnenia zmluvy o úvere, prípadne pristúpenia k poisteniu alebo tiež v rámci zabezpečenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o úvere.

Na účel vymáhania pohľadávok:

 • Osobné údaje adresné a identifikačné slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii klienta a osobné údaje popisné (najmä meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo bankového účtu, tel., E-mail, výška dlhu, informácie o tom, že osoba je dlžníkom, prípadne spoludlžníkom dlhu, u klienta - fyzickej osoby podnikateľa tiež daňové identifikačné číslo a IČO), v prípade súhlasu dotknutej osoby tiež osobné údaje osobitných kategórií - zdravotný stav alebo miesto a doba výkonu trestu u osobných údajov týkajúcich sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov.

Na účel vrátenia preplatku klientovi:

 • Adresné a identifikačné údaje. Rozsah ďalších spracúvaných osobných údajov je obmedzený na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vrátenie preplatku.

Na účel vedenia a evidencie podkladov pre účtovníctvo:

 • Osobné údaje adresné, identifikačné, číslo bankového účtu.

Na účel zabezpečenia ochrany našich práv a právom chránených záujmov:

 • Adresné a identifikačné údaje. Rozsah ďalších spracúvaných osobných údajov je obmedzený na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie nároku.

Na účel nahrávania telefonických hovorov:

 • Osobné údaje adresné a identifikačné slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii klienta a osobné údaje popisné (najmä meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo bankového účtu, tel., E-mail, výška dlhu, informácie o tom, že osoba je dlžníkom, prípadne spoludlžníkom dlhu, u klienta - fyzickej osoby podnikateľa tiež daňové identifikačné číslo a IČO).

Na účel vybavovania sťažností tretích strán týkajúcich sa ochrany osobných údajov, reklamácií alebo iných žiadostí:

 • Adresné a identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko a adresa, adresa na doručovanie v elektronickej podobe, funkcia, podpis, ďalšie osobné údaje získané alebo poskytnuté pri vybavovaní reklamácie alebo žiadosti.

Na účel platby a vrátenia preplatku tretej strane:

 • Adresa osobných údajov, identifikácia, číslo bankového účtu, podpis, rozsah spracúvaných osobných údajov je obmedzený na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre evidenciu platieb a úspešné vrátenie preplatkov.

Na účely reklamnej a marketingovej činnosti:

 • Adresné a identifikačné údaje (najmä titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktná adresa, tel., E-mail) a tiež popisné (spokojnosť klienta, záujem o novú ponúkanú službu).

Na účel používania služby online chatu:

 • Meno a priezvisko, e-mailová adresa – vzťahuje sa na užívateľov, ktorí nie sú klienti prevádzkovateľa. U klientov prevádzkovateľa to zahŕňa aj dátum narodenia a rodné číslo, ktoré slúži na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu klienta.

Na účel plnenia zmluvy uzatvorenej s dodávateľom:

 • Identifikačné a kontaktné údaje klienta (najmä meno a priezvisko, adresa, tel., e-mail, pri fyzickej osobe podnikateľa tiež daňové identifikačné číslo a IČO).

Na účel spracúvania v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti:

 • Adresné a identifikačné osobné  údaje (najmä  meno, priezvisko, dátum narodenia a kontaktná adresa oznamovateľa, prípadne iné údaje, z ktorých je možné odvodiť totožnosť oznamovateľa). Rozsah spracúvaných osobných údajov je obmedzený na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na zaznamenávanie a uchovávanie oznámení. 

Na účel zaistenia náboru a prijímacieho konania nových zamestnancov:

 • Osobné údaje adresné, identifikačné a osobné údaje popisné (najmä meno a priezvisko, kontaktná adresa, tel., e-mail, vzdelanie, pracovná prax, skúseností a zručností uchádzačov o zamestnanie).

Na účel uchovania uchádzačov o zamestnanie v evidencii uchádzačov aj po ukončení prijímacieho konania:

 • Osobné údaje adresné, identifikačné a osobné údaje popisné (najmä meno a priezvisko, kontaktná adresa, tel., e-mail, vzdelanie, pracovná prax, skúseností a zručností uchádzačov o zamestnanie).

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené našej materskej spoločnosti a sprostredkovateľom, s ktorými má naša Spoločnosť uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, prípadne osobám oprávneným na základe právnych predpisov.


Príjemcovia:

 • KRUK S.A., so sídlom Wroclaw, Wołowska 8, Poľská republika, Č 00240829
 • ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad, IČO: 47 255 773
 • Nebankový register klientskych informácií, ktorý prevádzkuje Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb so sídlom Mlynské nivy 14, Twin City blok C, 821 09 Bratislava
 • Spoločný register bankových informácií, ktorý prevádzkuje SBCB – Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
 • Poskytovatelia poštových a komunikačných služieb a elektronických komunikačných služieb
 • Advokáti, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, notári, audítori
 • Marketingové a výskumné agentúry za účelom marketingového spracúvania
 • Osobné údaje môžu byť sprístupnené orgánom verejnej moci
 • Od tretej strany, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok
 • Od dotknutej osoby – našich klientov
 • Z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, register úpadcov, verejný telefónny zoznam apod.)
 • Z nebankového registra klientskych informácií
 • Zo zmluvy uzatvorenej s dodávateľom alebo od nadriadeného zamestnanca dodávateľa
 • Od dotknutej osoby - oznamovatelia protispoločenskej činnosti
 • Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutne nutnú dobu a archivujeme podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy.
   
 • Osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracúvať. Po strate zákonného dôvodu vykonávame vymazanie príslušných osobných údajov.
   
 • Osobné údaje, ktoré spracúvame s vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený.
 • Ochrana osobných údajov klienta pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi, je jedným zo základných cieľov našej Spoločnosti.
 • Osobné údaje klienta spracúvané v informačnom systéme sú chránené modernými technickými a bezpečnostnými opatreniami zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov.
 • Oprávnené osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti.
   

Právo na prístup k osobným údajom

 • Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré naše Spoločnosť spracúva a potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané.

Právo na opravu osobných údajov

 • Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý)

 • Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zozbierané alebo inak spracúvané, ak ste odvolal súhlas na základe ktorého boli údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie, alebo osobné údaje boli spracúvané protiprávne, alebo musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti alebo preto, že osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 • Máte právo požadovať obmedzenia spracúvania, ak popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo je ich spracúvanie je nezákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate ich vymazanie a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo ak nás požiadate, môžeme vaše vybrané osobné údaje spracúvať aj po tom, čo nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli vami našej Spoločnosti poskytnuté. Ďalej máte právo požadovať obmedzenie spracúvania aj keď ste vzniesol námietku proti spracovaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašim oprávneným záujmom.

Právo na prenosnosť osobných údajov

 • V prípade spracúvania osobných údajov automatizovanými prostriedkami máte právo na tzv. prenosnosť týchto údajov, ktoré vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 • Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania kde vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu oprávneného záujmu. Rovnako tak môžete namietať proti spracúvaniu v situácii, kde vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu. V tomto prípade vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracúvať na tento účel.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

 • V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobným údajov na účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracúvanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.

Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona u dozorného úradu

 • V prípade, že sa domnievate, že ste boli priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov tak mate právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.

Úrad na ochranu osobných údajov:
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

 

Späť hore