12/01/2024

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie

Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., ako prevádzkovateľ, Vám v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  č. 2016/679 (ďalej len "GDPR") a v súlade  s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon"), oznamuje nasledujúce informácie v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov:

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka, Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 47 030 691 (ďalej len „Spoločnosť“)

Informácie o zodpovednej osobe:

Marián Zalom   

e-mail: DPO@cz.kruk.eu

adresa pre korešpondenciu: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Zaistenie náboru a prijímacieho konania nových zamestnancov. Právnym základom spracúvania je prijatie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby. Osobné údaje sú       spracúvané v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. b, GDPR a § 13 ods. 1, písm. b, Zákona.
 • Uchovanie uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov aj po ukončení prijímacieho konania. Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. a, GDPR a § 13 ods. 1, písm. a, Zákona.

Kategórie osobných údajov, ktoré naša spoločnosť spracúva:

Na účel zaistenia náboru a prijímacieho konania nových zamestnancov:

 • Osobné údaje adresné, identifikačné a osobné údaje popisné (najmä meno a priezvisko, kontaktná adresa, tel., e-mail, vzdelanie, pracovná prax, skúseností a zručností uchádzačov o zamestnanie).

Na účel uchovania uchádzačov o zamestnanie v evidencii uchádzačov aj po ukončení prijímacieho konania:

 • Osobné údaje adresné, identifikačné a osobné údaje popisné (najmä meno a priezvisko, kontaktná adresa, tel., e-mail, vzdelanie, pracovná prax, skúseností a zručností uchádzačov o zamestnanie).

Príjemcovia osobných údajov:

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené našej materskej spoločnosti.

Príjemcovia:

 • KRUK S.A., so sídlom Wroclaw, Wołowska 8, Poľská republika, Č 00240829.

Prenos osobných údajov do tretích krajín:

V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín (mimo Európsky hospodársky priestor) vždy dodržujeme zásadu primeranej úrovne ochrany osobných údajov, podľa ktorej k prenosu osobných údajov môže dôjsť len vtedy, ak príslušná tretia krajina zabezpečí primeranú úroveň ochrany. Požiadavka na tzv. primeranú úroveň ochrany osobných údajov je realizovaná výlučne prostredníctvom rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, tzn. prostredníctvom rozhodnutia, ktoré potvrdzuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov v tretej krajine ako celku, alebo len v určitom sektore tretej krajiny. Zoznam platných rozhodnutí Komisie o adekvátnej ochrane osobných údajov nájdete na stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov.

Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú:

 • osobné údaje získané priamo od dotknutej osoby,
 • z verejne prístupných zdrojov, registrov, evidencií (obchodný register, živnostenský register  a pod.).

Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené:

 • Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu prijímacieho konania. V prípade súhlasu so spracúvaním aj po ukončení prijímacieho konania, Vaše osobné údaje budú uchované len na dobu, ktorá bola uvedená v súhlase so spracúvaním.
 • Po strate zákonného dôvodu vykonávame vymazanie príslušných osobných údajov.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Právo na prístup k osobným údajom

 • Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré naše Spoločnosť spracúva a potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané.

Právo na opravu osobných údajov

 • Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý)

 • Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zozbierané alebo inak spracúvané, ak ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie, alebo osobné údaje boli spracúvané protiprávne, alebo musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti alebo preto, že osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 • Máte právo požadovať obmedzenia spracúvania, ak popierate presnosť Vašich osobných údajov, alebo ich spracúvanie je nezákonné a Vy, ako dotknutá osoba namietate ich vymazanie a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo ak nás požiadate, môžeme Vaše vybrané osobné údaje spracúvať aj po tom, čo nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli Vami našej Spoločnosti poskytnuté. Ďalej máte právo požadovať obmedzenie spracúvania, aj keď ste vzniesli námietku proti spracúvaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad Vašim oprávneným záujmom.

Právo na prenosnosť osobných údajov

 • V prípade spracúvania osobných údajov automatizovanými prostriedkami máte právo na tzv. prenosnosť týchto údajov, ktoré Vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 • Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania, kde Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu oprávneného záujmu. Rovnako tak môžete namietať proti spracúvaniu v situácii, kde Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu. V tomto prípade Vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracúvať na tento účel.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

 • V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracúvanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.

Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona u dozorného úradu

 • V prípade, že sa domnievate, že ste boli priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, tak máte právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.

 

Aktualizované 12.01.2024

Späť hore