12/01/2024

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre tretie osoby

Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., ako prevádzkovateľ, Vám v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  č. 2016/679 (ďalej len "GDPR") a v súlade  s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon"), oznamuje nasledujúce informácie v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov:

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka, Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 47 030 691 (ďalej len „Spoločnosť“)

Informácie o zodpovednej osobe:

Marián Zalom

e-mail: DPO@cz.kruk.eu

adresa pre korešpondenciu: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Vybavovanie sťažností tretích strán týkajúcich sa ochrany osobných údajov, reklamácií alebo iných žiadostí. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1, písm. c, Zákona.
 • Úhrada platieb treťou stranou a vrátenie preplatku tretej strane, ktorá platí v mene klienta.  Osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. f, GDPR a § 13 ods. 1, písm. f, Zákona a v prípade  vrátenia preplatku je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti v súlade s ustanoveniami článku 6, ods. 1, písm. c, GDPR a § 13 ods. 1, písm. c, Zákona.
 • Vedenie a evidencia podkladov pre účtovníctvo. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. c, GDPR.
 • Zabezpečenie ochrany našich práv a právom chránených záujmov (napr. pri uplatnení nárokov). Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. f, GDPR a § 13 ods. 1, písm. f, Zákona.
 • Nahrávanie telefonických hovorov na účel ochrany našich práv a právom chránených záujmov a na zlepšenie kvality poskytovaných služieb. Osobné údaje sa spracúvajú na  základe oprávneného záujmu v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. f, GDPR a § 13 ods. 1, písm.  f, Zákona.

Kategórie osobných údajov, ktoré naša spoločnosť spracúva:

Na účel vybavovania sťažností tretích strán týkajúcich sa ochrany osobných údajov, reklamácií alebo iných žiadostí:

 • Adresné a identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko a adresa, adresa na doručovanie v elektronickej podobe, funkcia, podpis, ďalšie osobné údaje získané alebo poskytnuté pri vybavovaní reklamácie alebo žiadosti.

Na účel platby a vrátenia preplatku tretej strane:

 • Adresa osobných údajov, identifikácia, číslo bankového účtu, podpis, rozsah spracúvaných osobných údajov je obmedzený na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre evidenciu platieb a úspešné vrátenie preplatkov.

Na účel vedenia a evidencie podkladov pre účtovníctvo:

 • Osobné údaje adresné, identifikačné, číslo bankového účtu.

Na účel zabezpečenia ochrany našich práv a právom chránených záujmov:

 • Adresné a identifikačné údaje, rozsah ďalších spracúvaných osobných údajov je obmedzený na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie reklamácie.

Na účel nahrávania telefonických hovorov tretích strán:

 • Osobné údaje identifikačné, najmä meno a priezvisko, údaje o adrese a ďalšie možné údaje, ktoré môže tretia strana počas hovoru oznámiť.

Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje klienta, splnomocnenca, alebo opatrovníka môžu byť sprístupnené našej materskej spoločnosti a sprostredkovateľom, s ktorými má naša Spoločnosť uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, prípadne osobám oprávneným na základe právnych predpisov.

Príjemcovia:

 • KRUK S.A., so sídlom Wroclaw, Wołowska 8, Poľská republika, Č 00240829,
 • ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad, IČO: 47 255 773.

Prenos osobných údajov do tretích krajín:

 • Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú:

 • od tretej strany,
 • osobné údaje získané priamo od dotknutej osoby,
 • z verejne prístupných registrov, zoznamov a záznamov.

Doba uchovávania osobných údajov:

 • Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu a archivujeme ich podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Právo na prístup k osobným údajom

 • Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré naše Spoločnosť spracúva a potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané.

Právo na opravu osobných údajov

 • Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý)

 • Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zozbierané alebo inak spracúvané, ak ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie, alebo osobné údaje boli spracúvané protiprávne, alebo musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti alebo preto, že osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 • Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania, ak popierate presnosť Vašich osobných údajov, alebo ich spracúvanie je nezákonné a Vy, ako dotknutá osoba namietate ich vymazanie a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo ak nás požiadate, môžeme Vaše vybrané osobné údaje spracúvať aj po tom, čo nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli Vami našej Spoločnosti poskytnuté. Ďalej máte právo požadovať obmedzenie spracúvania, aj keď ste vzniesli námietku proti spracúvaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad Vašim oprávneným záujmom.

Právo na prenosnosť osobných údajov

 • V prípade spracúvania osobných údajov automatizovanými prostriedkami máte právo na tzv. prenosnosť týchto údajov, ktoré Vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom
  a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 • Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania, kde Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu oprávneného záujmu. Rovnako tak môžete namietať proti spracúvaniu v situácii, kde Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu. V tomto prípade Vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracúvať na tento účel.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

 • V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracúvanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.

Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona u dozorného úradu

 • V prípade, že sa domnievate, že ste boli priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, tak máte právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.

 

Aktualizované 12.01.2024

Späť hore