1. Úvod

Tieto pravidlá definujú podmienky pre poskytovanie a používanie služby „online chatu“. 

Správcom služby je spoločnosť Kruk Česká a Slovenská republika s.r.o.
Tieto pravidlá sú platné a účinné odo dňa zverejnenia.

Pravidlá sa vzťahujú na službu „online chat“, ktorá je dostupná na stránkach www.cz.kruk.eu a www.sk.kruk.eu.
Správca služby má právo upraviť pravidlá pre používanie služby chat. O ich zmenách informuje prostredníctvom webových stránok https://cz.kruk.eu/klienti a https://sk.kruk.eu/klienti.

2. Pojmy

Správca služby: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČ 24785199, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové pod sp. Zn. C 33753 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka, Rustaveliho 4, Bratislava - mestská časť Rača 831 06, IČO: 47 030 691, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 2193/B.

Tel. kontakt: +420 498 774 200
E-mailový kontakt: info@cz.kruk.eu

Poskytovateľ služby: Mediatel Data S.R.L., so sídlom v Bukurešti, Str. Chișcani ne. 25-27, Sektor 1, Rumunsko.

Chat online (online chatovacia služba): Komunikačný nástroj/ služba poskytovaná správcom služby prostredníctvom nasledujúcich webových stránok: www.cz.kruk.eu a www.sk.kruk.eu. Užívateľ môže kontaktovať zákaznícke služby správcu za podmienok popísaných v pravidlách používania služby chat.

Agent: Zamestnanec Kruk Česká a Slovenská republika s.r.o., ktorý sa zúčastňuje rozhovoru s Užívateľom prostredníctvom online chatovacej služby.

Pravidlá používania služby chat: Tento dokument, ktorý upravuje používanie online chatovacej služby, postup podania sťažnosti a reklamácie v súvislosti so službami upravenými v tomto dokumente.

Užívateľ: Fyzická osoba, ktorá využíva online chat na komunikáciu s Agentom Správcu služby.

Reklamačný poriadok: Užívateľ môže podať svoje reklamácie alebo požiadavky na Správcu služby, na webovej stránke https://sk.kruk.eu/klienti/ako-podat-staznost.

3. Technické podmienky použitia

 1. Splnenie technických požiadaviek pre používanie služby chat je dôležité pre jeho správnu funkciu, správny vzhľad vo webovom prehliadači používanom Užívateľom a pre bezpečnosť dát Užívateľa. Každý Užívateľ by mal dodržiavať podmienky a pokyny týkajúce sa technických požiadaviek a bezpečnostných pravidiel špecifikovaných v pravidlách používania služby chat.
 2. Pre použitie služby chat musí mať Užívateľ prístup na internet a tiež možnosť použitia jedného z nasledujúcich webových prehliadačov: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer alebo Safari.
 3. V prípade mobilnej varianty sa doporučuje používať najnovšiu verziu softwaru.
 4. Pre použitie služby online chatu sa doporučuje, aby mal užívateľ aktualizovaný antivírusový software.

4. Pravidlá služby chat

 1. Podstatou služby online chatu je poskytnúť Užívateľom kontakt s Agentom zákazníckeho servisu, prostredníctvom internetu a pomocou online kanálu, tj. služby chatu.
 2. Použitie služby online chatu je zadarmo.
 3. Použitím online chatovacej služby Užívateľ vyjadruje súhlas s dodržiavaním pravidiel služby chatu a uzatvára so Správcom služby zmluvu o používaní online chatovacej služby. Pri absencii tohoto súhlasu nieje používanie online chatovacej služby možné.
 4. Správca služby môže poskytnúť prostredníctvom chatovacej služby prístup k aktuálnym informáciám o dlhoch užívateľa, ak je klientom Správcu služby.
 5. Služba chatu umožňujúca spojenie s Agentom zákazníckeho servisu je k dispozícii od 8:00 do 16:30 v pracovných dňoch. S výnimkou štátnych sviatkov Českej republiky. V prípade, že Agent nie je k dispozícii v reálnom čase, nebude mať Užívateľ prístup k chatu a dostane automatickú správu, kde bude informovaný, že „V tejto chvíli sú všetci naši agenti zaneprázdnení. Ak chcete pokračovať v chate, počkajte prosím  na pripojenie Agenta.“
 6. Pred začatím konverzácie s Agentom zákazníckych služieb je Užívateľ požiadaný, aby uviedol svoje meno a priezvisko a e-mailovú adresu.
 7. Začatím konverzácie Užívateľ prijíma pravidlá služby chat a prehlasuje, že: Súhlasí s pravidlami chatu, Jeho služby využíva dobrovoľne, Ním uvedené údaje v chate sú pravdivé.
 8. Užívateľ sa zaväzuje pri používaní služby online chat dodržiavať právne predpisy platné na území Slovenskej republiky a pravidlá pre používanie služby chat.
 9. V prípade, že Užívateľ je klientom Správcu služby, je oprávnený prostredníctvom služby online chatu, po predchádzajúcom overení, získať informácie k svojím dlhom alebo k dlhom osôb, ktoré zastupuje na základe plnej moci.
 10. Na overenie Užívateľa podľa bodu 9, je požadované celé meno a priezvisko, dátum narodenia, 1. a 4. číslica z čísla za lomítkom rodného čísla.
 11. Užívateľ môže kedykoľvek prestať používať službu online chatu.
 12. Agent má právo ukončiť konverzáciu v prípade, že správania Užívateľa je v rozpore so zákonom alebo zásadami spoločenského správania.
 13. Správca služby  upozorňuje Užívateľa, že neoprávnené šírenie obsahu konverzácií može mať občiaskoprávne a/alebo trestnoprávne dôsledky.
 14. Z dôvodu zaistenia vysokej kvality a bezpečnosti poskytovaných služieb je každá online chatová konverzácia zaznamenávaná na počítačové servery Správcu služby formou záznamu chatu do databázy.
 15. Agent je povinný od Užívateľa pred poskytnutím informácií zistiť, či je pre neho používanie českého jazyka dostatočne zrozumiteľné a či s používaním českého jazyka v konverzácií súhlasí. V prípade vyjadrenia nesúhlasu Agent nemôže Užívateľovi poskytnúť informácie v českom jazyku.
 16. Správca služby môže kedykoľvek rozšíriť, upraviť, obmedziť alebo prerušiť ponuku niektorých funkcionalít aj celej služby online chat.

5. Rozsah zodpovednosti Správcu služby

 1. Správca služby sa snaží zaistiť nepretržitú a plnú dostupnosť služby online chat, ale ju negarantuje a neručí za jej dostupnosť.
 2. Správca služby predovšetkým nenesie zodpovednosť za prerušenie dostupnosti a používania služby online chat, ak je spôsobené: a) Potrebou opravy, výmeny, rozšírenia, úpravy alebo údržby počítačového hardware alebo software. b) Dôvodmi, ktoré Správca služby nemôže ovplyvniť (vyššia moc, jednanie/opomenutie tretích strán)
 3. Správca služby nezodpovedá za spôsob, akým Užívatelia využívajú službu online chatu.
 4. Správca služby nenesie zodpovednosť za neprevádzkovanie alebo nesprávne prevádzkovanie služby online chat, ak je spôsobené konaním tretích osôb, za ktorých konanie nenesie zodpovednosť (predovšetkým telekomunikační operátori, poskytovatelia telekomunikačných liniek, dodávatelia elektriny).
 5. Správca služby nenesie zodpovednosť za škody spôsobené konaním alebo opomenutím Užívateľa, predovšetkým za nesprávne použitie služby online chat, za použitie služby online chat spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a za škody vyplývajúce z poskytnutia neúplných alebo nepravdivých údajov Užívateľom.

6. Postup pri riešení reklamácie

Užívatelia majú právo podávať reklamácie týkajúce sa služby online chatu.

Reklamáciu je možné podať:

 • Písomne na adrese KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové;
 • Písomne na adrese KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka, Rustaveliho 4, Bratislava - mestská časť Rača 831 06;
 • e-mailom na info@cz.kruk.eu;
 • telefonicky na linke zákazníckeho centra Správcu služby +420 490 520 802;
 • osobne v sídle spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové.

Po prijatí Reklamácie vydá Správca služby Užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie.

Vybavenie reklamácie vo vzťahu k spotrebiteľským úverom nesmie trvať viac ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v zložitých prípadoch možno reklamáciu vybaviť najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa uplatnenia reklamácie. Správca služby informuje Užívateľa v rámci 30-dňovej lehoty od uplatnenia reklamácie o skutočnosti, že vybavovanie reklamácie bude trvať viac ako 30 dní. O vybavení reklamácie Správca služby písomne informuje Užívateľa bezodkladne. Správca služby rozhodne o oprávnenosti Reklamácie bezodkladne

Správca služby písomným potvrdením o prijatí vytknutých vád vo vzťahu k pohľadávkam vyplývajúcich zo zmlúv nespotrebiteľského charakteru a z iných zmlúv spotrebiteľského charakteru s výnimkou úverových zmlúv oznámi Užívateľovi lehotu, v ktorej vec vybaví, pričom táto lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa prijatia zodpovednosti za vady.

Reakcia na reklamáciu sa poskytuje podľa voľby Užívateľa: poštou, telefonicky, e-mailom (na Užívateľom kladne overenú e-mailovú adresu). Pokiaľ Užívateľ neuvedie preferencie ohľadom kanálu odpovede alebo nepotvrdí platnosť e-mailovej adresy, je odpoveď zasielaná poštou.

V záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia reklamácie, je potrebné uviesť:

 • popis okolností a skutočností, ktoré sú základom reklamácie;
 • možné dokumenty, ktoré podporujú použité argumenty;
 • identifikačné údaje (meno, priezvisko, číslo prípadu, číslo zmluvy…);
 • návrh riešenia problému požadovaný Užívateľom;
 • voľbu požadovaného kanálu odpovede.

7. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje užívateľov sú chránené v súlade s platnou legislatívou prostredníctvom technických a organizačných opatrení, vrátane šifrovania spojenia s webovými stránkami, kde je služba poskytovaná prostredníctvom protokolu SSL a postupov, ktoré zamedzujú prístup k osobným údajom užívateľov neoprávneným osobám.
 2. Prevádzkovateľom  osobných údajov je spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. Osobné údaje sú spracúvané za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy o používaní online chatovacej služby. Osobné údaje sú  spracúvané v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. B, GDPR. V prípade, že je užívateľ klientom Prevádzkovateľa , taktiež za účelom vymáhania pohľadávok, kde právnym základom spracovania je plnenie povinnosti z uzatvorenej zmluvy. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. B, GDPR. Osobné údaje Užívateľa môže Prevádzkovateľ  spracúvať tiež na základe oprávneného záujmu v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. F, GDPR.
 3. Osobné údaje Užívateľa môžu byť sprístupnené materskej spoločnosti Prevádzkovateľa  a sprostredkovateľom , s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, prípadne osobám oprávneným na základe právnych predpisov. V prípade Užívateľov, ktorí nie sú klienti Prevádzkovateľa , osobné údaje môžu byť sprístupnené len našej materskej spoločnosti KRUK S.A.
 4. V prípade odovzdávania osobných údajov do tretích krajín (mimo Európsky hospodársky priestor) Prevádzkovateľ   vždy dodržuje zásadu zodpovedajúcej úrovne ochrany osobných údajov, podľa ktorej k odovzdaniu osobných údajov môže dôjsť iba vtedy, ak dotyčná tretia krajina zaistí zodpovedajúcu úroveň ochrany.
 5. Osobné údaje sú uchovávané len na nevyhnutne potrebnú dobu a archivované podľa zákonných lehôt, ktoré ukladajú právne predpisy. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu, či z iného právneho titulu, ktorý umožňuje osobné údaje spracovávať. Po strate zákonného dôvodu  dochádza k výmazu príslušných osobných údajov.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Užívateľov sú na odkaze: https://sk.kruk.eu/ochrana-osobnych-udajov.

8. Záverečné ustanoveni

 1. Akékoľvek návrhy alebo pripomienky týkajúce sa služby online chatu môžu byť zaslané e-mailom na nasledujúcu adresu: info@cz.kruk.eu alebo prostredníctvom prieskumu dostupnom na konci chatovej konverzácie.
 2. Užívateľ nesmie využívať služby chatu tak, aby porušil alebo obmedzil práva iného Užívateľa. 
 3. Užívateľ nesmie poškodiť, napodobniť alebo inak dekompilovať software, aplikáciu, update alebo hardware dostupný skrz služby chatu.
 4. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú používaním služby online chatu, ktoré nebudú vyriešené zmiernou cestou, budú riešené príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.
 5. Správca služieb nenesie zodpovednosť za potencionálnu škodu Užívateľa, ktorá vznikne z podvodného konania tretej osoby v akejkoľvek forme komunikácie, za predpokladu, že boli dodržané pravidlá pre identifikáciu Užívateľa.
Späť hore