INFORMÁCIE PRE OZNAMOVATEĽOV

1.  Oznamovateľom je podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „Zákon“) tá fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi, podnet je možné podať aj  anonymne. V oznámení uvedie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Za závažnú protispoločenskú činnosť sa považujú vybrané trestné činy a správne delikty.

Orgánmi príslušnými na prijatie oznámenia sú Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „Úrad“), prokuratúra alebo správny orgán alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie.

2.    Podanie podnetu je možné:

a) osobné podanie zodpovednej osobe ústne[1] alebo telefonicky:

Jan Lopata, telefón: +420 601 083 971,

Filip Souček, telefón: +420 702 178 697;

b) poštou (listom) na adresu:

Jan Lopata alebo Filip Souček

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Československé armády 954/7

500 03 Hradec Králové

Česká republika

na obálku uviesť „NEOTVÁRAŤ, odovzdať do rúk Jana Lopaty alebo Filipa Součka“;

c)  alebo e-mailom oznameni@cz.kruk.eu.

d)  Externé kanály oznamovania protispoločenskej činnosti:

  • Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti so sídlom Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava, www.oznamovatelia.sk,
  • ktorákoľvek prokuratúra,
  • správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa § 2 písm. d) bodu 3 a 4 Zákona,
  • alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie.

V prípade podozrenia zo zaujatosti niektorej zo zodpovedných osôb alebo ak sa podanie týka zodpovednej osoby či jej blízkej osoby, je zodpovedná osoba povinná o tomto bezodkladne informovať štatutára a oznamovateľa. Štatutár bez toho, aby sa oboznamoval s obsahom podnetu a údajmi oznamovateľa, bezodkladne pridelí vec na vybavenie druhej zo zodpovedných osôb; ak sa pochybnosti o nezaujatosti týkajú oboch zodpovedných osôb, štatutár bezodkladne určí inú osobu podľa § 10 ods. 2 Zákona.

3.   Oznamovateľ je oprávnený domáhať sa ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti v rámci:

a) trestného konania podaním prokurátorovi;

b) konania o správnom delikte orgánu príslušnému na konanie o tomto delikte.

Žiadosť o poskytnutie ochrany môže podať ústne do zápisnice alebo písomne a musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa. Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany podá inému orgánu, tento žiadosť bezodkladne postúpi príslušnému orgánu.

4.   Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu. Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa predchádzajúcej vety, ak bola dodržaná lehota a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej úradom nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením. Úrad žiadosti nemusí vyhovieť, avšak dôvod nevyhovenia je povinný písomne oznámiť.

Ak Úrad vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a oznamovateľovi, lehota pozastavenia účinnosti začína okamihom doručenia potvrdenia oznamovateľovi a toto pozastavenie je účinné 30 dní, pričom podanie návrhu na súd o nariadenie neodkladného opatrenia v tejto lehote predlžuje lehotu až do nadobudnutia účinnosti neodkladného opatrenia súdu.

5.   Zamestnávateľ je povinný potvrdiť prijatie každého oznámenia do 7 dní od jeho prijatia. Každé oznámenie je potrebné preveriť a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia..

Výsledkom preverovania môže byť, že spáchanie protispoločenskej činnosti sa potvrdí alebo nepotvrdí, príp. že spáchanie protispoločenskej činnosti nebude jednoznačné.

Ak zodpovedná osoba v ktorejkoľvek fáze dospeje k podozreniu, že bol spáchaný trestný čin, je potrebné obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zamestnávateľ je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia. Zamestnávateľ je povinný vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do 10 dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.

6.  Počas celého procesu od prijatia podnetu po ukončenie vyšetrovania a prijatia opatrení na nápravu zistených nedostatkov je nutné zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a všetkých dotknutých osôb; na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa však nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov (viď bližšie § 1 ods. 3 Zákona).

Zamestnávateľ nesmie tolerovať akékoľvek odvetné opatrenia voči oznamovateľom a zabezpečuje priebežné školenia a osvetu zodpovedných osôb, manažérov a ostatných zamestnancov.

 

 

 


[1] Ak sa oznámenie vykoná ústne, oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie v primeranej lehote.

Späť hore