Deň, do ktorého klient musí uhradiť splátku. V tento deň musia byť peniaze už pripísané na účet veriteľa. Treba počítať s rezervou niekoľkých dní na prevod peňazí.

Fyzická osoba / právnická osoba, ktorá dlží finančný obnos veriteľovi.

Suma, veriteľ má pohľadávku (právo domáhať sa na dlžníkovi splnenia dlhu), dlžník má dlh - jedná sa o rovnakú sumu.

Nútený výkon súdneho rozhodnutia prostredníctvom exekútora.

Exekúcia je nútený výkon exekučného titulu (najčastejšie súdneho rozhodnutia). Ide vlastne o priamy vykonávateľný nástroj v prípade, keď dlžník neuhradil dlh, ktorý má voči veriteľovi, a to ani na základe exekučného titulu. Samotná exekúcia spočíva väčšinou vo vymožení peňažitej sumy od povinného pre oprávneného, prípadne v donútení splniť inú povinnosť.

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá správou a vymáhaním pohľadávok.

Suma, ktorú klient dlží bez príslušenstva – neobsahuje žiadne úroky ani pokuty.

List, ktorý klienta informuje o zmene veriteľa, teda toho, komu novo dlží.

Správa pohľadávok pre iného veriteľa.

Procesný krok vo vymáhaní pohľadávok, napr. prostredníctvom inkasnej agentúry. V tejto fáze sa kladie dôraz na spoluprácu s klientom.

Veriteľ má pohľadávku voči dlžníkovi, dlžník má dlh voči veriteľovi – ide o tú istú sumu.

Prenos pohľadávky z jedného veriteľa na iného na základe zmluvy o postúpení.

Do príslušenstva patrí zmluvný úrok, úrok z omeškania a náklady na uplatnenie pohľadávky vrátane súdnych nákladov.

Procesný krok vo vymáhaní pohľadávok. Dlh sa vymáha prostredníctvom podania žaloby na dlžníka. Suma sa potom zvyšuje o súdne náklady.

Platba, ktorá náleží veriteľovi, ak dlžník nesplnil svoje povinnosti a včas nesplatil svoj peňažitý záväzok. Tento úrok sa upravuje zmluvne.

Úrok, ktorý hradí dlžník veriteľovi v prípade, že neuhradil svoje záväzky. Tento úrok je zákonom stanovený v aktuálnej výške 8,00 %.

Osoba, ktorej dlžník dlží finančný obnos.

Ide o iný výraz pre dlh / dlžnú sumu. Často sa s termínom záväzok stretnete práve v listoch od KRUKu.

Pokuta, ktorú klient hradí v prípade nedodržania podmienok uvedených v zmluve, napr. predčasné vypovedanie zmluvy s telefonickým operátorom.

Dlžník je nútený ihneď zaplatiť celú dlžnú sumu z dôvodu porušenia zmluvných podmienok/záväzkov – najčastejšie z dôvodu nehradenia splátok.

Späť hore