15/10/2020

Informácie o spracúvaní osobných údajov splnomocnenca, opatrovníka

Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. ako prevádzkovateľ, Vám v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  č. 2016/679 (ďalej len "GDPR")") a v súlade  s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon"), oznamuje nasledujúce informácie v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov:

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka, Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 47 030 691 (ďalej len „Spoločnosť“)

 

Informácie o zodpovednej osobe:
Marián Zalom
e-mail: DPO@cz.kruk.eu
adresa pro korešpondenciu: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Vymáhanie pohľadávok na základe zmlúv o postúpení pohľadávok. Právnym základom spracúvania je plnenie povinnosti z uzavretej zmluvy. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. b, GDPR a § 13 ods. 1, písm. b, Zákona.
   
 • Zabezpečenie ochrany našich práv a právom chránených záujmov (napr. pri uplatnení nárokov). Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. f, GDPR a § 13 ods. 1, písm. f, Zákona.
   
 • Reklamná a marketingová činnosť, ponúkanie obchodu a služieb, kde zhromažďuje a spracúva osobné údaje pre priamy marketing u súčasných klientov na základe oprávneného záujmu v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. f, GDPR a § 13 ods. 1, písm. f, Zákona
   a na účely marketingu kde neexistuje predchádzajúca vzťah s klientom, a to na základe súhlasu. Tento súhlas môže klient kedykoľvek odvolať.

Kategórie osobných údajov, ktoré naša spoločnosť spracováva:

Pre účel vymáhania pohľadávok:

 • Osobné údaje adresné a identifikačné slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu klienta a osobné údaje popisné (najmä meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo bankového účtu, tel., E-mail, výška dlhu, informácie o tom, že osoba je dlžníkom, prípadne spoludlžníkom dlhu, u klienta - fyzickej osoby podnikateľa tiež daňové identifikačné číslo a IČO), v prípade súhlasu dotknutej osoby tiež osobné údaje osobitných kategórií - zdravotný stav alebo miesto a doba výkonu trestu u osobných údajov týkajúcich sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov. Tento súhlas môže klient kedykoľvek odvolať. Ďalej spracúvame Vaše osobné údaje ako splnomocnenca alebo opatrovníka a to údaje identifikačné, adresné a kontaktné.

Na účel zabezpečenia ochrany našich práv a právom chránených záujmov:

 • Adresné a identifikačné údaje. Rozsah ďalších spracovaných osobných údajov je obmedzený na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie nároku.

Pre účely reklamnej a marketingovej činnosti:

 • Adresné a identifikačné údaje (najmä titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktná adresa, tel., e-mail) a tiež popisné (spokojnosť s poskytovanou službou, záujem o novú ponúkanú službu).

Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje klienta, splnomocnenca, alebo opatrovníka môžu byť sprístupnené našej materskej spoločnosti a sprostredkovateľom, s ktorými má naša Spoločnosť uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, prípadne osobám oprávneným na základe právnych predpisov.

Príjemcovia:

 • KRUK S.A., so sídlom Wroclaw, Wołowska 8, Poľská republika, Č 00240829
 • ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad, IČO: 47 255 773
 • Poskytovatelia poštových a komunikačných služieb a elektronických komunikačných služieb
 • Advokáti, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, notári – iba v prípade klienta
 • Marketingové a výskumné agentúry
 • Nebankový register klientskych informácií, ktorý prevádzkuje Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb so sídlom Mlynské nivy 14, Twin City blok C, 821 09 Bratislava

Prenos osobných údajov do tretích krajín:

V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín (mimo Európsky hospodársky priestor) vždy dodržujeme zásadu primeranej úrovne ochrany osobných údajov, podľa ktorej k prenosu osobných údajov môže dôjsť len vtedy, ak príslušná tretia krajina zabezpečí primeranú úroveň ochrany. Požiadavka na tzv. Primeranú úroveň ochrany osobných údajov je realizovaná výlučne prostredníctvom rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, tzn. prostredníctvom rozhodnutia, ktoré potvrdzuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov v tretej krajine ako celku alebo len v určitom sektore tretej krajiny. Zoznam platných rozhodnutí Komisie o adekvátnej ochrane osobných údajov nájdete na stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov.

Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú:

 • Osobné údaje získané priamo od dotknutej osoby zo splnomocnenia alebo z listiny o ustanovení opatrovníka.
 • V prípade klienta od tretej strany, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok.
 • Z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, register úpadcov, verejný telefónny zoznam apod.)

Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené:

 • Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutne nutnú dobu a archivujeme podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy.
   
 • Osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracúvať. Po strate zákonného dôvodu vykonávame vymazanie príslušných osobných údajov.
   
 • Osobné údaje, ktoré spracúvame s vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený.


Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Právo na prístup k osobným údajom

 • Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré naše Spoločnosť spracúva a potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané.

Právo na opravu osobných údajov

 • Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý)

 • Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zozbierané alebo inak spracúvané, ak ste odvolal súhlas na základe ktorého boli údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie, alebo osobné údaje boli spracúvané protiprávne, alebo musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti alebo preto, že osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 • Máte právo požadovať obmedzenia spracúvania, ak popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo je ich spracúvanie je nezákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate ich vymazanie a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo ak nás požiadate, môžeme vaše vybrané osobné údaje spracúvať aj po tom, čo nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli vami našej Spoločnosti poskytnuté. Ďalej máte právo požadovať obmedzenie spracúvania aj keď ste vzniesol námietku proti spracovaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašim oprávneným záujmom.

Právo na prenosnosť osobných údajov

 • V prípade spracúvania osobných údajov automatizovanými prostriedkami máte právo na tzv. prenosnosť týchto údajov, ktoré vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 • Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania kde vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu oprávneného záujmu. Rovnako tak môžete namietať proti spracúvaniu v situácii, kde vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu. V tomto prípade vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracúvať na tento účel.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

 • V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobným údajov na účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracúvanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.

Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona u dozorného úradu

 • V prípade, že sa domnievate, že ste boli priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov tak mate právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.

            

 

 

Späť hore