SEKCIA PROJEKTOV, PROCESOV A VNÚTORNEJ KONTROLY

Riadenie projektov

V spoločnosti KRUK hľadáme každý deň lepšiu cestu. Pomáhajú nám pri tom projekty, vďaka ktorým sa môžeme ako firma neustále rozvíjať. V našej projektovej kancelárii projekty buď priamo vedieme, alebo podporujeme ostatné oddelenia pri ich realizácii. Prístupom a spoluprácou s ostatnými kolegami chceme prispievať k neustálemu zlepšovaniu. Jedným z kľúčových projektov, ktorý sme realizovali, je Systém zamestnaneckých nápadov. Vďaka nemu má každý zamestnanec možnosť pravidelne prispieť svojím dielom k vyššej efektivite, lepšiemu pracovnému prostrediu či vyššej kvalite.

Riadenie procesov

Veríme, že trvalým zlepšovaním možno minimalizovať plytvanie časom i zdrojmi, a preto chceme, aby bol spôsob myslenia a konania v celej spoločnosti LEAN. Z tohto dôvodu podporujeme ostatné tímy pri budovaní kultúry LEAN. Zaoberáme sa tiež riadením procesov a v rámci neho učíme kolegov vytvárať mapy procesov, na ktorých spoločne hľadáme priestory na zlepšenie. Keďže s procesmi súvisí i riadne zdokumentovanie, pomáhame ostatným pri vydávaní súvisiacich interných dokumentov.

Vnútorná kontrola a riadenie rizík

Súčasťou nášho oddelenia je aj riadenie prevádzkových rizík a vykonávanie interných kontrol. Poskytujeme ostatným oddeleniam metodickú podporu pri identifikácii a vyhodnotení rizík spojených s výkonom ich každodennej práce a snažíme sa nájsť spoločne cesty, ako tieto riziká priebežne znižovať. Pravidelne robíme interné kontroly v rámci všetkých procesov v spoločnosti. Výstupom je nielen zistenie identifikovaných nedostatkov, ale aj odporúčanie ich nápravy. Z týchto informácií potom získavame celkový obraz o spoločnosti a jej procesoch v súvislostiach, čo nám pomáha zaistiť efektívnejší spôsob práce a obmedzuje výskyt nežiaducich rizík.

Späť hore