Obaszar wyszukiwania

Právne služby 

A A A Veľkosť fontu

 

Naša spoločnosť zaisťuje súdne vymáhanie a dohľad nad výkonom rozhodnutí vykonaných súdnymi vykonávateľmi prostredníctvom právnej kancelárie. Právna kancelária môže zastupovať partnera v konaniach pred súdmi s cieľom získať nariadenie k výkonu rozhodnutia (tiež obsahujúci oprávnenie k exekúcii na bankový účet).

Pokiaľ má právna kancelária k dispozícii nariadenie k výkonu rozhodnutia, môže zastupovať partnera v priebehu procesu výkonu rozhodnutia. Môže tiež riešiť prípady, v ktorých došlo k vydaniu uznesenia o neúspešnom výkone rozhodnutia súdnym vykonávateľom alebo vtedy, keď neboli požiadavky veriteľa plne uspokojené. V takých prípadoch môže vyžiadať opakovanie výkonu rozhodnutia súdnym vykonávateľom.

Vďaka vyššie uvedeným aktivitám sa zvyšujú šance na vymohnutie pohľadávok, veriteľ neutrpí ďalšie straty a neriskuje premlčanie pohľadávok.