Obaszar wyszukiwania

Odkúpenie pohľadávok 

A A A Veľkosť fontu

 

 

Cieľom je poskytnúť okamžité riešenie problému súvisiaceho s pohľadávkami a ich predajom spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika. Odkup pohľadávok je jednou z najdynamickejšie rastúcich služieb KRUK Česká a Slovenská republika.

 

Ponuka je primárne zacielená na partnerov s hromadnými pohľadávkami. Pohľadávky môžu zahrňať buď dlhy, ktoré neboli zatiaľ predmetom vymáhania, alebo dlhy, ktoré už boli vymáhané, ale nepodarilo sa ich vymôcť a ktoré zostávajú nevyriešeným finančným problémom klienta

Každé protfólio pohľadávok predložené klientom je podrobené detailnej analýze, urobenej na základe následujúcich parametrov:

  • údaje klienta– vek, miesto bydliska (PSČ), typ zamestnania (pracovná zmluva, OSVČ), príjem (príjmová skupina), dátum akvizície, metóda akvizície (distribučný kanál, promo atď.§)
  • produktové informácie – typ produktu (typ záväzku, napr. pôžička, telefónny účet, faktúra a pod.), informácie o poskytnutom zaistení, atď.
  • „behaviorálne“ informácie – ako je rozdelenie dlžnej čiastky na istinu, úrok a ďalšie poplatky, počet dní po splatnosti, informácie o prebiehajúcom procese vymáhania, rovnako ako akékoľvek ďalšie dôležité údaje, ktoré môžu mať dopad na ďalšie aktivity vymáhania pohľadávky

Aby bola zaistená dôvernosť informácií, údaje identifikujúce klientov nie sú vo fáze hodnotenia portfólia poskytované. Časový plán vymáhania, fázy vymáhania a spôsob dodania údajov k posúdeniu sú zjednávané samostatne.

Po analýze portfólia ponúkaného k predaju predkladáme cenovú ponuku. Keď je naša ponuka partnerom prijatá, zahajujeme proces odkupu pohľadávky.