Obaszar wyszukiwania

Slovník 

A A A Veľkosť fontu

Veriteľ- osoba, ktorej dlžník dlhuje finančné prostriedky

Dlžník – fyzická / právnická osoba, ktorá dlhuje finančné prostriedky veriteľovi.

Dlh – finančná čiastka, ktorú dlžník dlhuje veriteľovi, dlžník má dlh a veriteľ má pohľadávku. Jedná sa o tú istú čiastku.

Pohľadávka - veriteľ má pohľadávku (právo domáhať sa splnenia dlhu dlžníkom).

Postúpenie – jedná sa o prevod pohľadávky z jedného veriteľa na iného veriteľa na základe zmluvy o postúpení pohľadávok.

Oznámenie o postúpení – list, ktorým je dlžník informovaný o skutočnosti, že došlo k postúpení pohľadávky a že je povinný svoj dlh plniť novému veriteľovi.

Zosplatnenie – dlžník je povinný zaplatiť celú dlžnú čiastku ihneď a to z dôvodu porušenia zmluvných podmienok – najčastejšie z dôvodu nehradenia splátok.

Exekúcia – exekúcia je nútený výkon rozhodnutia – exekučného titulu (najčastejšie súdneho rozhodnutia). Ide o priamo vykonávateľný nástroj v prípade, že dlžník neuhradil svoj dlh ani na základe exekučného titulu. Samotná exekúcia spočíva prevažne vo vymožení peňažnej čiastky od povinného pre oprávneného (v exekučnom konaní sa dlžník nazýva povinný a veriteľ oprávnený).

Exekučné konanie - nútený výkon exekučného titulu (najčastejšie súdneho rozhodnutia) prostredníctvom súdneho exekútora.

Rozklad dlhu do splátok – dlh je možné rozložiť na viac čiastok (splátok), ktoré dlžník postupne spláca podľa svojich možností. Jedná sa o ústretový krok veriteľa voči dlžníkovi.

Istina – čiastka, ktorú dlžník dlhuje. Jedná sa o čiastku bez príslušenstva – neobsahuje žiadne úroky ani pokuty.

Príslušenstvo pohľadávky – patrí sem zmluvný úrok, úrok z omeškania a náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, vrátane súdnych nákladov (kolok, popr. trovy právneho zastúpenia pokiaľ je veriteľ právne zastúpený advokátom). 

Zmluvná pokuta – pokuta, ktorú je dlžník povinný uhradiť v prípade nedodržania zmluvných podmienok, napr. predčasné vypovedanie zmluvy s telefónnym operátorom a pod.

Zákonný úrok z omeškania – úrok, ktorý hradí dlžník svojmu veriteľovi v prípade, že neuhradil dlh. Na zákonný úrok z omeškania má veriteľ nárok od dátumu splatnosti dlhu. Tento typ úroku je stanovený zákonom a momentálne činí 5,05% p.a. (per anno - ročne).

Úrok z omeškania – úrok, ktorý hradí dlžník veriteľovi v prípade, že nehradí splátky podľa splátkového kalendára. Úrok rastie do dňa splatnosti celého dlhu. Na rozdiel od zákonného musí byť dohodnutý v zmluve.

Dátum splatnosti – deň, do ktorého musí dlžník uhradiť svoj dlh, najčastejšie splátku. V tento deň musia byť peňažné prostriedky už pripísané na účet veriteľa (v opačnom prípade, pokiaľ tak bolo dohodnuté, má veriteľ právo požadovať úrok z omeškania – zmluvný). Je treba počítať s rezervou niekoľkých dní kým budú peňažné prostriedky prevedené na účet veriteľa.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok – jedná sa o vymáhanie pohľadávok pred tým, ako sa podá žaloba na súde. V tomto štádiu sa kladie dôraz na spoluprácu s dlžníkom a snahu dohodnúť sa na čo najprijateľnejších podmienkach pre splácanie jeho dlhu podľa finančných možností dlžníka.

Súdne vymáhanie pohľadávok – toto štádium začína podaním žaloby na súd. V tomto štádiu sa dlh dlžníka navyšuje o súdne náklady (kolok, popr. trovy právneho zastúpenia pokiaľ je veriteľ právne zastúpený advokátom). 

Mandátna správa pohľadávok – jedná sa o správu pohľadávok pre iného veriteľa. Spoločnosť A (ako veriteľ) má voči dlžníkovi pohľadávku a na základe mandátnej zmluvy tuto pohľadávku vymáha spoločnosť B. Vlastníkom pohľadávky je stále spoločnosť A.